Home Over ons Kwaliteit bij Zorgstroom

WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

De zorg van Zorgstroom is gebaseerd op het landelijke Kwaliteitskader. We gaan daarbij uit van uw wensen en behoeften. Bij Zorgstroom vindt u de ruimte om uw eigen leven te leiden op een manier die bij u past. Onze medewerkers ondersteunen en stimuleren dit.

Bij Zorgstroom zijn we iedere dag bezig met kwaliteit. We bevorderen zorgvuldig en veilig handelen en houden ons hierbij aan landelijke regelgeving en werkprotocollen. We investeren in de opleiding van onze medewerkers. Daarnaast doen wij ieder jaar mee aan de landelijke metingen voor kwaliteit van de zorg.

Uw mening is belangrijk

Uw mening als cliënt van Zorgstroom is belangrijk voor het verbeteren van onze dienstverlening. Tijdens periodieke tevredenheidsonderzoeken kunt u ons laten weten wat u vindt van de zorg die u ontvangt. Daarnaast is er regelmatig overleg met onze cliëntenraden. Zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

We bevorderen zorgvuldig en veilig handelen en investeren in opleiding van onze medewerkers.

Cliënttevredenheid

Cliënten van Zorgstroom zijn tevreden over de zorg die zij ontvangen. Dat blijkt uit de cijfers van de cliënttevredenheidsonderzoeken. De cijfers worden weergegeven op basis van een score van 1 (minimale score) tot 4 (maximale score).

3,4 – Thuiszorg Middelburg
3,3 – Thuiszorg Vlissingen
3,4 – Thuiszorg Veere
3,3 – Buitenrust psychogeriatrie
3,7 – Buitenrust verzorging & verpleging
3,8 – Hof Klarenbeek
3,8 – Hof ’t Seijs
3,2 – Nieuw-Sandenburgh psychogeriatrie
3,8 – Nieuw-Sandenburgh verzorging & verpleging
3,8 – Hof Mondriaan

Waardeer Zorgstroom op Zorgkaart Nederland

Via Zorgkaart Nederland kunt u uw ervaringen met onze zorg delen. We vinden het fijn als u hier een waardering plaatst. Zo helpt u anderen kiezen. Ben u nog geen cliënt van Zorgstroom? De waarderingen van cliënten laten zien hoe mensen onze zorg ervaren. Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (WZD) regelt de rechten van cliënten bij de toepassing van onvrijwillige zorg en aan welke voorwaarden een organisatie moet voldoen bij onvrijwillige zorg. Dit geldt voor mensen met dementie die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm wonen.

De WZD is de opvolger van de wet Bopz. In het overgangsjaar 2020 is Zorgstroom begonnen de wet in te voeren. Echter, Corona heeft er voor gezorgd dat we ook het komende jaar nog werken aan de invoering.

Nee, tenzij. De WZD is er op gericht om onvrijwillige zorg te voorkomen. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dan ook ‘Nee, tenzij’. Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg worden in principe niet toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Stappenplan
Soms verzetten mensen met dementie zich tegen zorg die wij als zorgverleners of familie/naasten noodzakelijk achten.  De WZD maakt het mogelijk om toch zorg te bieden die noodzakelijk is, ondanks dat een cliënt zich tegen de zorg verzet. Daarvoor moet een stappenplan worden doorlopen. Het stappenplan zorgt ervoor dat altijd wordt gekeken wat de alternatieven zijn om vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen en dat een beslissing altijd in een multidisciplinair team wordt genomen. Ook moet  regelmatig worden geëvalueerd  in een multidisciplinair team samen met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger.

U kunt hier meer lezen over de Wet zorg en dwang.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
Cliënten, familieleden en vertegenwoordigers kunnen contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon als zij vragen hebben of een klacht over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon is in dienst bij medezeggenschapsorganisatie het LSR en niet bij Zorgstroom, zo is de onafhankelijkheid geborgd.

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan contact op met Lynda de Bruijn. Zij is de cliëntenvertrouwenspersoon die aan Zorgstroom is gekoppeld en zij is telefonisch te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag tot 12:00 uur en vrijdag de gehele dag.
T: 06 – 27 18 74 19
E: l.debruijn@hetlsr.nl

ISO certificatie

Zorgstroom is gecertificeerd door ‘Certificatie in de Zorg’ op basis van ISO 9001:2015. In 2017 is dit certificaat opnieuw behaald. Het certificaat is niet alleen een bewijs dat de organisatie beschikt over een werkend kwaliteitssysteem. Het betekent ook dat we beschikken over professionele zorgverleners die betekenis geven aan onze visie op zorg.

Certificatie in de Zorg

‘Certificatie in de Zorg’ helpt zorginstellingen kwaliteit zichtbaar te maken. Om hen zo in staat te stellen de waarde en potentie van mens en organisatie optimaal te benutten. Het uitgangspunt: kwaliteit draait niet om de norm of om het ‘kwaliteitssysteem’. Het gaat om de waardecreatie voor de cliënt die hier uit voortkomt. Met andere woorden: wat merkt de cliënt er van? De certificatie vindt jaarlijks plaats.

Inspectie Gezondheidszorg

Zorgstroom doet mee aan het programma Waardigheid en Trots. Door middel van ‘Uw leven, Samen zorgen‘. Vanwege deelname aan dit programma biedt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zorgstroom de ruimte om vanaf 2016 geen CQ meting te doen. Ook hoeft Zorgstroom geen risico-indicatoren aan te leveren aan de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). We krijgen deze ruimte omdat ‘Uw leven, Samen zorgen’ aansluit bij thema ‘meten en verantwoorden van kwaliteit’. Dit houdt in dat we als organisatie een eigen instrument ontwikkelen om kwaliteit te meten. In de vorm van een zelfevaluatie, waarvan in ieder geval cliëntervaring onderdeel is. De IGZ verleent medewerking hieraan door geen aanvullende of andere eisen te stellen dan die aangeboden worden in het zelf ontwikkelde instrument. Zorgstroom heeft daarom voor het jaar 2016 voor de Wonen en zorglocaties geen risico-indicatoren aangeleverd. Voor de thuiszorg zijn deze wel aangeleverd.

Personeelssamenstelling

Zorgstroom speelt in op de wensen en behoeften van de cliënten waaraan zij zorg en ondersteuning levert. Dit vraagt om proactief organiseren van een adequaat personeelsbestand. Adequaat staat voor voldoende zorgverleners met de noodzakelijke vaardigheden en competenties om onze bewoners te ondersteunen.

Zeer persoonlijk en professioneel contact. Medewerkers allemaal zeer betrokken.

Gelijkwaardigheid

Wij doen er alles aan om u zoveel mogelijk te ondersteunen in uw zorgvraag. De ervaring en deskundigheid van onze medewerkers is hierbij belangrijk. Zorgstroom doet echter meer. We hechten veel waarde aan respect en gelijkwaardigheid. Bij Zorgstroom is ruimte voor verschillende leefwijzen, geloofsovertuigingen en achtergronden van zowel cliënten als medewerkers. U vindt bij ons de vrijheid om over ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken te praten met onze medewerkers.

Privacy

Voor het verlenen van zorg bewaren wij enkele persoonlijke gegevens van u. Uiteraard gaan wij hier uiterst zorgvuldig mee om. De eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nemen we hierbij als uitgangspunt. Lees ons privacybeleid.

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact