Uw leven, samen zorgen

‘Uw leven, Samen zorgen' is de werk- en denkwijze waarmee Zorgstroom de kwaliteit van leven van de bewoners centraal stelt. Het programma, waarmee Zorgstroom een voortrekkersrol vervult, sluit nauw aan bij het overheidsprogramma ‘Waardigheid en Trots'. Wat wilt u als u oud bent? Die vraag is het uitgangspunt van ‘Uw leven, Samen zorgen'.

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard: (beroeps)trots.

 

Initatiefnemer van Waardigheid & trots, staatssecretaris Martin van Rijn kwam persoonlijk kijken hoe Zorgstroom met Uw leven, samen zorgen invulling aan het programma geeft. Van Rijn:

"Bij Zorgstroom hebben de bewoners het voor het zeggen. Uw leven, Samen zorgen is het uitgangspunt en dat onderschrijf ik graag! Het geeft ook aan dat kwaliteit van leven meer is dan alleen een ruim en modern gebouw. Goede zorg is een samenspel van veel zaken. Gebouw, management, schaal, deskundigheid van personeel, teamsamenstelling, omgaan met familie; het moet allemaal kloppen. En hier klopt het. Zorgstroom heeft begrepen dat kwaliteit van leven een complex geheel is waar met elkaar hard voor moet worden gewerkt. En dat naast de professionals ook vrijwilligers en mantelzorgers van belang zijn. Zij dragen bij aan de kwaliteit van leven. Belangrijk: een goede mix van professionele hulp, vrijwilligers en mantelzorgers. Door dat goed op elkaar af te stemmen kun je de beste zorg geven".

Verbeterplan
Zorgstroom organiseert de zorg zo dat haar klanten zo optimaal mogelijk ondersteund worden bij het inrichten van hun leven en het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid. Daar waar de klant en zijn netwerk er niet uit komen, vult Zorgstroom aan door de inzet van professionals. Klanten, netwerk, vrijwilligers en professionals werken op gelijkwaardige voet met elkaar samen. Uitgangspunt is dat wanneer iemand bij Zorgstroom komt wonen hij zelf de regie houdt over zijn leven en dit leven zo in kan richten dat dit de voor hem maximale kwaliteit van leven oplevert. Klanten krijgen de vrijheid om (geïnformeerd) keuzes te maken die passen bij hun identiteit en zorgen voor kwaliteit van leven.

Beoogd resultaat
Doel van het project is dat Zorgstroom weet wat voor haar bewoners kwaliteit van leven is en dat haar medewerkers hun vaardigheden verder ontwikkelen zodat de bewoners zo optimaal mogelijk worden ondersteund en hun kwaliteit van leven behouden blijft of verbeterd wordt.

Zorgstroom magazine
Lees het artikel in het Zorgstroom-magazine over Uw leven, samen zorgen.

Verbeteraanpak
Binnen het project ‘Uw leven, samen zorgen' werkt Zorgstroom op verschillende gebieden om bovenstaande te bereiken.

Kwaliteit van leven
Zorgstroom heeft een methode ontwikkeld om kwaliteit van leven in beeld te brengen. Het uitgangspunt hiervoor is ‘positieve gezondheid' zoals beschreven door Machteld Huber. Door vanuit positieve gezondheid te gaan werken hoopt Zorgstroom beter inzicht te krijgen in wat voor een bewoner echt belangrijk is en de zorg hier ondersteunend aan te laten zijn. Eigen regie en verantwoordelijkheid en vrijheid zelf keuzes te maken zijn hierbij belangrijk. Zorgstroom integreert de methode voor het in beeld brengen van kwaliteit van leven met de opzet van haar elektronisch cliëntendossier. Lees meer over het kwaliteitsweb op de website van Waardigheid en trots.

Oplossingsgericht werken en denken/gezamenlijke besluiten nemen
Medewerkers worden getraind in oplossingsgericht werken en denken en gezamenlijke besluitvorming. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wensen en behoeften van bewoners is het belangrijk om te denken in mogelijkheden en oplossingen; out of the box te denken en vaste routines los te laten. Ook moet de organisatie leren met de handen op de rug te zorgen en bewoners in hun kracht te zetten in plaats van alles over te nemen. Hierbij hoort ook dat er gezamenlijk en op gelijkwaardige voet met elkaar beslissingen worden genomen.

Netwerkparticipatie
Inzet van mantelzorgers en vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Zorgstroom speelt hier op in door te zorgen voor een goede samenwerking tussen het netwerk en de professional. Zo werkt de organisatie met een vrijwilligercoördinator en een mantelzorgconsulent. Binnen het project ‘Uw leven, samen zorgen' wordt dan ook gekeken naar het verbeteren van de samenwerking en het meten van de effecten hiervan op de tevredenheid van vrijwilligers en de ervaren steun door mantelzorgers.

Daarnaast heeft Zorgstroom veel aandacht voor communicatie over het project en maakt Zorgstroom de resultaten via vragenlijsten, beoordelingen, evaluaties en metingen op bewoners-, medewerkers-, mantelzorgers- en vrijwilligersniveau inzichtelijk. Verder stelt de organisatie voor het CQ-onderzoek af te schaffen. Zorgkaart Nederland en het op positieve gezondheid gebaseerde ECD geven immers inzicht in de tevredenheid van de bewoners en de ervaren kwaliteit van leven.

Meer weten
Bezoek de website van Waardigheid en trots.
Wilt u meer weten over het project 'Uw leven, samen zorgen', neem dan contact op met:
Suzanne Toorop
E: stoorop@zorgstroom.nl
T: 0118 - 68 41 15