Kwaliteit bij Zorgstroom

De zorg van Zorgstroom is gebaseerd op het landelijke Kwaliteitskader. Hierbij staan uw wensen en behoeften ten aanzien van uw woon- en leefomgeving, mentaal welbevinden, participatie en uw lichamelijke gezondheid voorop. Bij Zorgstroom vindt u de ruimte om uw eigen leven te leiden op een manier die bij u past. Onze medewerkers ondersteunen en stimuleren dit.

Werken aan kwaliteit doen wij iedere dag: Zorgstroom bevordert zorgvuldig en veilig handelen en houdt zich hierbij aan landelijke regelgeving en werkprotocollen. Zorgstroom investeert in de opleiding van haar medewerkers. Daarnaast doen wij ieder jaar mee aan de landelijke metingen voor kwaliteit van de zorg.

Ook uw mening als klant van Zorgstroom is erg belangrijk voor het verbeteren van de onze dienstverlening. Tijdens periodieke tevredenheidsonderzoeken kunt u ons laten weten wat u vindt van de zorg die u ontvangt. Daarnaast is er regelmatig overleg met onze cliëntenraden, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Zorgkaart Nederland
Via ZorgkaartNederland kunt u uw ervaringen met de zorg delen. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste bij u past. ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. De waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen zorg ervaren. ZorgkaartNederland biedt daarnaast ook andere informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders. Bijvoorbeeld in de vergelijkingshulpen. Die kunt u gebruiken om te kijken welk zorgorganisatie het beste voldoet aan uw wensen. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.
Ga naar ZorgkaartNederland.

Certificatie in de Zorg
Zorgstroom is gecertificeerd door 'Certificatie in de Zorg' op basis van ISO 9001:2015. Deze organisatie helpt zorginstellingen kwaliteit zichtbaar te maken, om hen zo in staat te stellen de waarde en potentie van mens en organisatie optimaal te benutten. Het uitgangspunt is dat kwaliteit niet draait om de norm of om het ‘kwaliteitssysteem', maar om de waardecreatie voor de klant (de klantwaarde) die hier uit voortkomt.
In 2016 is Zorgstroom opnieuw gecertificeerd. Het certificaat is niet alleen een bewijs dat de organisatie beschikt over een werkend kwaliteitssysteem. Het betekent ook dat we beschikken over professionele zorgverleners die betekenis geven aan de visie op zorg met de daaraan verbonden kernwaarden.

Aanlevering gegevens IGZ
Zorgstroom doet mee aan het programma Waardigheid en Trots, door middel van 'Uw leven, samen zorgen'. Vanwege deelname aan dit programma biedt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zorgstroom de ruimte om vanaf 2016 geen CQ meting te doen en geen risico indicatoren aan te leveren aan de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Deze ruimte heeft Zorgstroom gekregen doordat het plan 'Uw leven, samen zorgen' aansluit bij thema ‘meten en verantwoorden van kwaliteit'. Dit houdt in dat we als organisatie een eigen instrument ontwikkelen om kwaliteit te meten, in de vorm van een zelfevaluatie, waarin in ieder geval cliëntervaring onderdeel van is. De IGZ verleent medewerking hieraan door geen aanvullende of andere eisen te stellen dan die aangeboden worden door de zorgorganisatie in het zelf ontwikkelde instrument. Zorgstroom heeft daarom voor het jaar 2016 voor de intramurale locaties geen risico-indicatoren aangeleverd. Voor de thuiszorg zijn deze wel aangeleverd.

Personeelssamenstelling
Zorgstroom speelt in op de wensen en behoeften van de cliënten waaraan zij zorg en ondersteuning levert. Dit vraagt om proactief organiseren van een adequaat personeelsbestand. Adequaat staat voor voldoende zorgverleners met de noodzakelijke vaardigheden en competenties om onze bewoners te ondersteunen. Bekijk de personeelssamenstelling van de divisie Wonen met zorg.

Klanttevredenheid
Klanten van Zorgstroom zijn tevreden over de zorg die zijn ontvangen. Dat blijkt uit de cijfers van de klanttevredenheidsonderzoeken. De cijfers worden weergegven op basis van een score van 1 (minimale score) tot 4 (maximale score).

Gelijkwaardigheid
Wij zullen er alles aan doen om u zo veel mogelijk te ondersteunen in uw zorgvraag. De ervaring en deskundigheid van onze medewerkers is hierbij erg belangrijk. Zorgstroom doet echter meer. Zorgstroom hecht veel waarde aan respect en gelijkwaardigheid. Bij ons is dan ook ruimte voor verschillende leefwijzen, geloofsovertuigingen en achtergronden van zowel klanten als medewerkers. U vindt bij ons de vrijheid om over ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken te praten met onze medewerkers.

Privacy gewaarborgd
Voor het verlenen van zorg bewaren wij enkele persoonlijke gegevens van u. Uiteraard gaan wij hier uiterst zorgvuldig mee om en worden hierbij de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens als uitgangspunten genomen. U kunt ons privacyreglement opvragen bij de receptie: 0118-684000.

Zorg voor vrijheid
De Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) kent regels voor verblijf van niet vrijwillig opgenomen bewoners. Dit betreft meestal mensen met een ernstige mate van dementie. Zorgstroom streeft zo veel mogelijk naar integriteit en zelfbeschikking voor haar bewoners. Ook als zij dat zelf niet meer zo duidelijk kunnen aangeven. Vrijheidsbeperking staat haaks op deze visie en in principe passen wij vrijheidsbeperking dan ook niet toe. Voor de Thuiszorg heeft Zorgstroom preventiebeleid ontwikkeld. Ook hier is het uitgangspunt dat vrijheidsbeperking niet wordt toegepast.